Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozvoj IDP – přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky vyhlášené v jednacím řízení bez uveřejnění je zkvalitnění Plzeňské karty a její přechod na vyšší bezpečnostní standard. Zájemce zajistí úpravu SW odbavovacích zařízení, který byl dodán v rámci projektu Rozvoj IDP, pro akceptaci karet s čipem MIFARE DESFire EV1. Poskytovatelem licence k SW těchto zařízení, stejně jako poskytovatelem licence k čipovým kartám a držitelem bezpečnostních prvků Plzeňské karty je zájemce Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Zájemce provede úpravy čipové karty na vyšší bezpečnostní standard s přihlédnutím a v souladu s přílohou č. 4 Zadávací dokumentace (Technická specifikace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nabídka v listinné podobě se podává do sídla Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň (podatelna)

nabídka v elektronické podobě se podává prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Ve smyslu ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. je veřejná zakázka na služby zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění s oslovením jediného zájemce (dosavadního zhotovitele): Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň.

Důvody použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Jednací řízení bez uveřejnění je zadáváno na základě ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona, kdy veřejná zakázka může být splněna z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem. Zadavatel plnění předvídal v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky, když v kapitole 3 zadávací dokumentace uvedl: „V rámci projektu budou dodány nové odbavovací strojky do majetku Plzeňského kraje, které budou schopny splnit požadavky na nové tarifní řešení a v blízké budoucnosti přejít na odbavování vyšším typem bezkontaktní čipové karty (předpokládá se typ MIFARE DESFire).„ Dosavadní poskytovatel Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. vlastní autorská práva k software čipové karty a je držitelem bezpečnostních prvků, proto je jediným dodavatelem schopným splnit veřejnou zakázku.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 13. 08. 2014 12:00
Počátek běhu lhůt: 09. 08. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: